Koolbergseweg 22


6604 BM Wijchen

024 64 56 233


info@clao.nl

Claudia Lai

Osteopathie

Algemene Voorwaarden en Behandelovereenkomst

Cliënt en therapeut verklaren hierbij reserveren van een ‘Eerste Consult’ van het volgende op de

hoogte te zijn en na te leven:

Vertrouwelijkheid

•    Osteopaat Claudia Lai is gehouden te handelen conform de gestelde beroepscodes van NOF, RBCZ, Wkkgz en SCAG regelgeving.

•    De therapeut werkt derhalve in dienst van de belangen van de cliënt/patiënt.

•    De cliënt/patiënt of ouder verplicht zich middels de vragenlijst relevante informatie aan de Osteopaat te verstrekken.

•    De Osteopaat zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de cliënt/patiënt verstrekte gegevens. Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt alleen naar buiten gebracht als cliënt/patiënt hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven.

•    De therapeut houdt per behandeling een dossier bij. De voortgang en bijzonderheden worden summier in kaart gebracht. De cliënt/patiënt geeft hiervoor zijn/haar toestemming. Gegevens worden maximaal 20 jaar bewaard.

Afspraken/behandeling

•    De cliënt/patiënt wordt vooraf geïnformeerd over de kosten en betalingscondities per behandeling.

•    De therapie is opgebouwd uit een aantal behandelingen. De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling tijdens het consult.

•    Een eerste consult duurt ± 1 uur, vervolgconsulten duren ± 30minuten.

•    Een eerste consult kost bij ons honderdvijftien euro. Vervolgconsulten kosten negentig euro. 

•    Er mag enkel met vooraf schriftelijke toestemming beeld- en/of geluidsmateriaal opgenomen worden tijdens consulten. Publiceren van beeld-, geluid- of schriftelijk materiaal is verboden in het kader van het beschermen van de privacy van de NOF , (Ned.Osteopathie Federatie).

•    Opgelopen schade aan de NOF en/of haar bedrijfsvoering wordt verhaald en dient volledig gerectificeerd te worden naar de buitenwereld.

•    Annuleren van de afspraak kan enkel telefonisch of per mail uiterlijk 48 uur voor de afgesproken tijd.

•    Zodat wij op de geplande tijd nog een andere patiënt(e) die op korte termijn gezien wil worden kunnen plannen. Bij te late afzegging wordt de geplande tijd in rekening gebracht.

Betaling en kosten

•    De kosten van de behandeling dienen na afloop van elk consult en tegen overleg van een declaratie per pin/contant te worden voldaan. Bankbetalingen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan.

•    Bij niet nakomen van deze afspraak kan de therapeut wettelijk rente in rekening brengen.

•    Prijswijzigingen worden 2 maanden van te voren in de praktijkruimte gepubliceerd.

Vergoeding van de therapie

•    Niet alle zorgverzekeraars vergoeden de behandelingen. Informeer altijd zelf vooraf aan het bezoek aan uw therapeut bij uw zorgverzekeraar of de behandeling (gedeeltelijk) wordt vergoed.

•    Stuur ontvangen declaraties altijd in en bewaar een kopie voor uzelf.

•    Op de declaratie staan altijd de bankgegevens van de therapeut, het NOF-lidnummer en de AGB-codes vermeld.

Bijzondere bepalingen

•    Verhindering therapeut. De therapeut kan om privéredenen of ziekte de afspraak verschuiven in overleg met cliënt/patiënt.

•    Indien de therapeut door ziekte of andere oorzaken voor een langere periode dan 4 weken niet in staat is om zelf de behandelingen uit te voeren, kan zij voorstellen een collega therapeut in te schakelen die de behandeling overneemt.

•    In het geval dat cliënt/patiënt dit niet wenst te accepteren dient hij/zij dit schriftelijk aan de therapeut kenbaar te maken en eindigt deze overeenkomst per de datum van ontvangst van bedoeld schrijven aan de therapeut. Na beëindiging van de overeenkomst worden slechts de kosten van de uitgevoerde consulten in rekening gebracht tot eerder genoemde datum.

•    Beëindiging van de behandeling kan ten allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen.

•    De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem/haar kan worden gevergd dat hij/zij de overeenkomst voortzet.

Aansprakelijkheid

•    De therapeut heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Iedere aansprakelijkheid van de therapeut is beperkt tot een bedrag dat in een voorkomend geval wordt uitgekeerd door verzekeraar, vermeerderd met het eigen risico.

•    Als u klachten heeft, wordt het zeer op prijs gesteld als u dit eerst tijdens de behandeling bespreekbaar maakt. Indien u zich in uw klacht onvoldoende gehoord voelt, kunt u een beroep doen op de klachtenfunctionaris van de NOF en/of SCAG (Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen). Zie ook SCAG Cliëntfolder.

Overige zaken

•    Voor gesprekken of mails die meer dan 15 minuten in beslag nemen zal € 30,- in rekening worden gebracht.

•    U dient op het anamneseformulier aan te geven dat u akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden op de website.